Firmaet er etableret på basis af solid erfaring fra branchen, og etos ingeniører baseres på grundlag af et tæt internt samarbejde gennem en længere årrække. Vi arbejder kontinuerligt på at skærpe vores kompetencer, og vi kender vores kerneydelser, kvalifikationer og begrænsninger godt.

Bæredygtighed

BÆR

For os betyder bæredygtighed at vi tager ansvar for, at de valg vi træffer – og at vores intentioner om at sætte et så positivt aftryk på vores omgivelser som muligt, honoreres. Vi rådgiver for at sikre vores kunder et byggeri med et godt indeklima, et lavt energiforbrug i både opførelse og drift, og et byggeri som har præcis dét bæredygtige aftryk, der giver mening for det enkelte projekt. Vi indgår i processen på flere niveauer, afhængig af hvor tidligt vi bliver inddraget – under alle omstændigheder, er vi erfarne i at håndtere projektforløb fra tidlig idéfase, til drift af den færdige bygning. Læs en mere indgående beskrivelse af vores tilgang til bæredygtighed lige her: ‘How To Do’ – Bæredygtighed Ydelser: Facilitering og deltagelse i indledende idéworkshops, energiscreeninger, LCA & LCC beregninger, Be18-beregninger, commissioning & performancetest

Bygherrerådgivning

BHR

Bygherrerådgivning er et felt, vi gennem en længere årrække har specialiseret os indenfor, og varetager i forskellige roller; Som koordinerende bygherrerådgiver gennem et helt projektforløb, eller som konsulenter indenfor enkeltstående specialiserede områder. Vi varetager både rammeaftaler med større statslige – og kommunale bygherrer, som har en løbetid over en årrække, og enkeltstående opgaver i meget varierende omfang. Vi har bl.a. fungeret som koordinerende bygherrerådgiver på NEW AARCH – Aarhus Ny Arkitektskole på Godsbanen i Aarhus, og vi er som en del af et større hold, blevet udvalgt af Aarhus Kommune som bygherrerådgivere indenfor bæredygtighed på en ny skole og idrætscenter i Gellerup. Hertil kommer en lang række til – og ombygningsprojekter på de fleste af landets største universitetsbyggerier, hvor vi varetager forskelligartede roller – herunder energioptimering og bygningernes tekniske performance. Ydelser: Udarbejdelse af udbudsmaterialer inkl. alle indledende ydelser, bistand ved kontrahering, tilbudsbedømmelser, tilstandsvurderinger, vedligeholdelses – og optimeringsplaner

Commissioning

Cx

Vi arbejder procesorienteret omkring tekniske installationer, bl.a. via commissioning – og performancetests har vi langt inde under huden. Som medudviklere af Bygningsstyrelsens Performancetest, har vi været med til at skabe et teknisk værktøj, som anvendes til at verificere bygningers tekniske performance – og på den måde sikre, at de indledende tekniske designstrategier lever op til intentionerne – og bygningen kan overleveres driftsteknisk sikker til bygherren.

DGNB

DGNB

Vi varetager DGNBcertificering af alle typer af bygningsprojekter, hvor vi typisk varetager Auditorrollen, både i teams hvor vi selv projekterer, og som eksterne konsuenter. Vi har desuden stor erfaring med facilitering af fokuserede DGNB projektprocesser, hvor indledende tanker, intentioner og krav til DGNB tilgås holistisk og tilpasses de enkelte projekter – under hensyntagen til både bygherre, brugere, nære og fjerne omgivelser. Ydelser: Certificering, auditorrolle, facilitering og deltagelse i indledende idéworkshops, screeninger

Projektering

PRO

Vi er erfarne som projekterende ingeniører i forskellige konstellationer både som underrådgivere til entreprenører og arkitekter eller som totalrådgivere. Vi varetager alle ingeniørfag i projekterne, men går heller ikke af vejen for at samarbejde med andre ingeniører i projekter, hvor det giver mening. Via vores gode samarbejdspartnere inddrager vi ofte andre kompetencer, hvor vi ikke selv er repræsenteret, eller hvor vi vurderer det giver bedst værdi for projektet. Vi varetager både ombygninger og renoveringer hele vejen fra A til Z, hvor vi udarbejder alt projektmateriale, ansøger om byggetilladelse, varetager udbud, indhenter tilbud, varetager byggeledelsen, fagtilsyn mv. og sidst men ikke mindst, sørger for ibrugtagningstilladelse. Ydelser: Projektering af konstruktørprojekter, konstruktioner, installationer og afløb, byggeledelse, fagtilsyn og opfølgning